Изјава за приватност на општите податоци во согласност со членовите 13, 14 и 21 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците)

Одговорни страни

VKF Renzel GmbH ја презема одговорноста за собирање и обработка на податоци.

 

Податоци по избор

Собираме само податоци што се потребни за склучување на договорот.

Давањето одредени податоци е доброволно. Нема негативни последици од недавањето на овие податоци. Сепак, неуспехот да се обезбедат овие податоци може да предизвика одложувања во комуникацијата или да ја отежне комуникацијата.

 

Обработка на податоци за исполнување на договори

Ние ги обработуваме собраните податоци во согласност со член 6 став. 1 потстав (б) од GDPR, заради исполнување на договорот. Ова исто така вклучува примери поврзани со поддршка на клиенти.

Доколку е потребно, личните податоци може да се пренесат во рамките на групацијата Heinz Renzel Holding GmbH, на која припаѓа VKF Renzel GmbH, и на компаниите што се вклучени во извршувањето на овој договор, на пр. банки поврзани со обработка на плаќање, добавувачи, услуги за испорака.

Податоците потребни за исполнување на договорот ќе бидат зачувани од нас како главни податоци за деловните партнери, и може да се избришат во секое време по барање. Податоците нема да бидат избришани доколку, по раскинувањето на договорот, сè уште има побарувања за сметки или други побарувања треба да се наплатат. Доколку има законски периоди на задржување, соодветните податоци ќе се архивираат до истекот на овие периоди.

 

Обработка на податоци за заштита на легитимните интереси

Во поединечни случаи, можеме да ги обработиме вашите лични податоци заради извршување на ревизија или мерки за усогласеност. Во овој контекст, вашите лични податоци ќе бидат делумно обработени за оптимизација на нашите внатрешни деловни процеси. Може да се случи надворешна трета страна да има пристап до вашите лични податоци за оваа намена.

Оваа активност за обработка на податоци се спроведува врз основа на член 6 став. 1, потстав (ѓ) на GDPR и во однос на нашиот интерес сеопфатно да обезбедиме законитост во обработката на податоците и / или процесите извршени во рамките на VKF Renzel GmbH.

 

Обработка на податоци врз основа на дадена согласност

Доколку сте дале посебна согласност дека можеме да ве информираме за производите и услугите на групата Хајнц Ренцел Холдинг ГмбХ по телефон или по е-пошта, вашите податоци ќе бидат обработени во согласност со член 6, став 1 под-став (а) од GDPR. Можете да ја одземете вашата согласност во секое време и без никакво влијание врз законитоста на обработката на податоците извршени досега. Кога ќе ја повлечете вашата согласност, ќе престанеме да ги обработуваме соодветните податоци.

 

Обработка на податоци за директен маркетинг

Можеме да ги користиме вашите лични податоци за цели на директен маркетинг, особено за испраќање на нашето рекламирање по е-пошта, а понекогаш и по пошта. Во овој случај, правна основа за обработка на податоците е член 6 став. 1 под-став (ѓ) на GDPR и нашиот легитимен интерес да ве информираме за нашите нови производи и услуги. Сепак, секој клиент има право да се спротивстави на ваквата обработка на податоците; во овој случај, податоците повеќе нема да се обработуваат за цели на директен маркетинг. Ако податоците се чуваат исклучиво за директен маркетинг, тие ќе бидат избришани веднаш штом ќе биде доставен приговорот на клиентот.

 

Приматели на податоци

Ние ќе ги проследуваме вашите податоци само на трети страни (на пр. Банки за обработка на плаќања, до адвокати за спроведување на неподмирени побарувања, избрани даватели на услуги за печатење или даватели на услуги за курир за испорака на вашата нарачана стока), се додека преносот на податоци е законски овластен во смисла на законодавството за заштита на податоците (на пример, во согласност со гореспоменатите закони).

Покрај тоа, ние може да ги пренесеме вашите податоци на надворешни даватели на услуги (на пр. Даватели на ИТ услуги, компании кои уништуваат или архивираат податоци или даватели на услуги за печатење) кои користат и обработуваат податоци по налози за работа во строга согласност со нашите упатства.

Кога ги пренесуваме вашите податоци на нашите странски даватели на услуги во рамките на налозите за вработување што им се дадени, ние секогаш имаме гаранција за легитимност на таквиот трансфер на податоци - во форма на соодветни договори за нарачана обработка на податоци решени со такви даватели на услуги и, кога е потребно , Стандардни договори со нив во согласност со член 46, став 2, под-став (в) од GDPR.

Ние ниту ќе ги продаваме вашите лични податоци на трети лица, ниту ќе ги пласираме на друг начин.

 

Справување со податоци кои не се директно собрани од субјектот на податоците

Покрај гореспоменатите видови обработка на податоци, ние исто така ги обработуваме информациите за контакт што ги примаме на субјектот на податоците индиректно и, доколку е потребно, ги додаваме на веќе постојните и зачуваните записи на податоци.

Ова го вклучува следново: VKF Renzel GmbH понекогаш купува множества податоци од разни даватели на услуги, ги чува во сопствени системи и потоа ги користи за промотивен пристап, колку што е законски дозволено. Таквите податоци вклучуваат само адреси на компании без врска со физички лица.

Дополнително, може да се случи клиент кој ќе нарача кај нас да ги наведе вашите податоци за адресата, да дозволи испорака на стоки на вашата адреса или други лични податоци да бидат обработени за време на исполнување на налогот за печатење. Ние ги обработуваме овие податоци со цел исполнување на нарачката. Ние исто така може да ги наведеме вашите податоци со цел да ви испратиме фактура.

 

Белешка за правото на приговор на субјектот на податоците во смисла на член 21 од GDPR

Доколку податоците се собрани врз основа на член 6 став. 1, под-став. (ѓ) (обработка на податоци со цел да се заштитат легитимните интереси), имате, во кое било време, право да се спротивставувате на таквата обработка на податоци од причини што произлегуваат од вашата специфична ситуација. Во тој момент, ние повеќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако не постојат итни причини за обработка на податоците што преовладуваат над вашите интереси, права и слободи или податоците што ги обработил за да ги тврди, вежба или брани правните побарувања. Ве молиме, доставете го вашиот приговор на info@vkf-renzel.de

 

Упатување на правото на субјектот на податоците да се спротивстави на директниот маркетинг

Можеме да ги користиме вашите лични податоци за цели на директен маркетинг. Сепак, можете да се спротивставите на ваквата обработка на податоци; во овој случај, податоците повеќе нема да се обработуваат за цели на директен маркетинг. Ве молиме, доставете го вашиот приговор на info@vkf-renzel.de

 

Затвори мени
Назад кон врвот